Ban Giám Hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 
Tiến sỹ Trần Quang Nam
Hiệu trưởng

 
3 thay nam


Tiến sỹ Trần Thanh Nhàn
Phó Hiệu trưởng


0001