ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN

Thứ năm - 21/09/2017 16:45

I. NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
- Bảo hiểm tài chính
- Đầu tư tài chính
- Giới thiệu ngành học
- Mua bán và sáp nhập
- Marketing ngân hàng
- Mô hình tài chính
- Nghiệp vụ ngân hàng 1
- Nghiệp vụ ngân hàng 2
- Nguyên lý thẩm định giá
- Phân tích báo cáo tài chính
- Quản trị ngân hàng thương mại
- Quản trị rủi ro tài chính
- Tài chính công ty 1
- Tài chính công ty 2
- Tài chính công
- Tài chính phát triển
- Tài chính thương mại quốc tế
- Tài chính vi mô
- Thẩm định tín dụng
- Thị trường tài chính
- Thực hành thanh toán thư tín dụng
- Tiền tệ ngân hàng
- Kiểm toán​ (Ki
ểm toán căn bản)
- Kiểm soát nội bộ​
Nguyên lý kế toán

II. NGÀNH KẾ TOÁN                    
Nguyên lý kế toán
- Kế toán tài chính 1
- Kế toán tài chính 2
- Kế toán tài chính 3
- Kế toán tài chính 4

- Mua bán và sáp nhập
- Thị trường tài chính
- Thuế
- Nguyên lý thẩm định giá
- Chuẩn mực kế toán Việt Nam
- Luật kế toán
- Kế toán ngân h​àng
- Kế toán quản tr​ị 
- Kế toán Mỹ
- Kế toán quốc t​ế

- Tài chính thương mại quốc tế
- Lập báo cáo tài chính quốc t​ế
- Kế toán chi phí

- Tiền tệ ngân hàng
- Kế toán hành chính sự nghi​ệp
- Kế toán ngân s​ách

- Tài chính công
- Phân tích hoạt đ​ộng kinh doanh
- Phân tích báo cáo tài chính
- Hệ thống thông tin kế toán
- Kế toán Excel
- Phần mềm kế to​án
- Tin học quản l​ý
- Kiểm toán ngân h​àng
- Kiểm toán (Ki
ểm toán căn bản)
- Kiểm toán n​âng cao
- Kiểm soát nội bộ

III. BỘ MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH
- Tiếng Anh chuyên ngành kế toán
- Kỹ năng nghe - ghi chú tiếng Anh
- Tiếng Anh chuyên ngành tài ch​ính
- Kỹ năng thuyết trình ti​ếng Anh
- Tiếng Anh chuyên ngành ngân h​àng
- Tiếng Anh chuyên ngành kiểm to​án
- Kỹ năng thương lượng ti​ếng Anh

- Soạn thảo văn bản tiếng Anh
IV. CÁC MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa M​ác - Lenin 1
- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin 2
- Tư tưởng Hồ Ch​í Minh

V. BỘ MÔN CƠ SỞ
- Phương pháp nghiên cứu khoa học
- Toán cao c​ấp
- Quản trị h​ọc
- Kinh tế lượng ứng dụng
- Kinh tế vi m​ô
- Kinh tế vĩ m​ô
- Thống kê ứng d​ụng
- Vi tích phân ứng d​ụng
 Từ khóa: chi tiết, áp dụng

Danh mục

Tuyển sinh thạc sỹ