Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

http://www.huflit.edu.vn


Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Đông Phương học (áp dụng từ khóa 2015)

Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Đông Phương học, gồm 02 chuyên ngành:
- Hàn Quốc học
- Nhật Bản học
Tham khảo cây chương trình đào tạo đại học chuyên ngành Hàn Quốc học

Tham khảo cây chương trình đào tạo đại học chuyên ngành Nhật Bản học