Thời khóa biểu lớp BE16

Thứ tư - 22/02/2017 11:04

THỜI KHÓA BIỂU
KHOA NGOẠI NGỮ
Thời gian: từ ngày 20/02/2017 đến ngày
(Áp dụng cho khóa 2016 - Bậc: Đại học – Văn bằng 2)
 
Lớp
Thứ - Buổi - Tiết
BE1601
2 Tối Tiết 12
Tiết 13
Nói tiếng Anh 1 (2TC)
ThS. Đồng Trinh Đức
Phòng A.34
Tiết 12 - 14
Tiết 14
Tiết 15
3 Tối Tiết 12
Tiết 13
Đọc tiếng Anh 1 (2TC)
ThS. Võ Xuân Diệu
Phòng A.34
Tiết 12 - 14
Tiết 14
Tiết 15
4 Tối Tiết 12
Tiết 13
Nghe tiếng Anh 1 (2TC)
ThS. Nguyễn Hoàng Vương Anh
Phòng A.34
Tiết 12 - 14
Tiết 14
Tiết 15
5 Tối Tiết 12
Tiết 13
Ngữ âm học (2TC)
ThS. Nguyễn Huy Khải
Phòng A.34
Tiết 12 - 14
Tiết 14
Tiết 15
6 Tối Tiết 12
Tiết 13
Viết tiếng Anh 1 (2TC)
T. Phan Hữu Lễ
Phòng A.34
Tiết 12 - 14
Tiết 14
Tiết 15
7 Tối Tiết 12
Tiết 13
 
Tiết 14
Tiết 15
 

Ghi chú:
  • Mỗi tiết 50 phút.
  • Mã số giảng viên: Danh sách đính kèm (Riêng đối với giảng viên thỉnh giảng lần đầu, mã số sẽ được cấp sau, cần ghi đầy đủ họ tên)

Danh mục