ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2015

Thứ năm - 27/08/2015 11:45

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2015

1. ​ĐCHP-Âm vị học-KNN
2. ​ĐCHP-Biên dịch Anh-Việt 1-KNN
3. ​ĐCHP-Biên dịch Anh-Việt 2-KNN
4. ​ĐCHP-Biên dịch Anh-Việt 3-KNN
5. ​ĐCHP-Biên dịch chuyên ngành Anh-Việt-KNN
6. ​ĐCHP-Biên dịch văn bản hội nghị Anh -Việt-KNN
7. ​ĐCHP-Cú pháp học-KNN
8. 
ĐCHP-Cú pháp học-KNN
9. ĐCHP-Đọc Tiếng Anh 1- KNN​
10. ​ĐCHP-Đọc Tiếng Anh 2-KNN
11. ​ĐCHP-Đọc Tiếng Anh 3-KNN
12. ​ĐCHP-Đọc-viết Tiếng Anh nâng cao-KNN
13. ​ĐCHP-Giáo dục học đại cương-KNN
14. ​ĐCHP-Giáo dục học phổ thông-KNN
15. ​ĐCHP-Giao tiếp công sở-KNN
16. ​ĐCHP-Giao Tiếp Kinh Doanh-KNN
17. ​ĐCHP-Hình thái học-KNN
18. 
ĐCHP-Kiểm tra đánh giá trong giảng dạy ngoại ngữ -KNN
19. ĐCHP-Kỹ Năng Thương Lượng-KNN
20. ĐCHP-Kỹ năng Tổ chức Họp - Hội nghị-KNN
21. ĐCHP-Lý luận và Phương pháp Biên - Phiên Dịch-KNN
22. ĐCHP-Lý luận và Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh 1-KNN​
23. ĐCHP-Lý luận và Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh 2-KNN​
24. ĐCHP-Lý luận và Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh 3-KNN​
25. ĐCHP-Nghe - Nói tiếng Anh nâng cao-KNN
26. ĐCHP-Nghe ghi chú tiếng Anh 1-KNN
27. ĐCHP-Nghe ghi chú tiếng Anh 2-KNN
28. ĐCHP-Nghe tiếng Anh 1-KNN
29. ĐCHP-Nghe tiếng Anh 2-KNN​
30. ĐCHP-Nghe tiếng Anh 3-KNN
31. ĐCHP-Ngữ âm học-KNN
32. ĐCHP-Ngữ Nghĩa Học-KNN
33. ​ĐCHP-Nhập môn kinh doanh-KNN
34. ĐCHP-Nhập môn ngành ngôn ngữ Anh-KNN
35. ​ĐCHP-Nói tiếng Anh 1-KNN
36. ​ĐCHP-Nói tiếng Anh 2-KNN
37. ​ĐCHP-Nói tiếng Anh 3-KNN
38. ​ĐCHP-Nói trước công chúng 1-KNN
39. ​ĐCHP-Nói trước công chúng 2-KNN
40. ​ĐCHP-Phân tích diễn ngôn-KNN
41. ​ĐCHP-Phiên Dịch Anh-Việt 1-KNN 
42. ​ĐCHP-Phiên Dịch Anh-Việt 2-KNN 
43. ​ĐCHP-Phiên Dịch Anh–Việt 3-KNN
44. ​ĐCHP-Phiên Dịch Chuyên ngành Anh – Việt -KNN
45. ​ĐCHP-Phiên Dịch Văn bản Hội Nghị Anh- Việt-KNN
46. ​ĐCHP-Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học-KNN
47. ​ĐCHP-Quan hệ công chúng-KNN
48. ​ĐCHP-Quản trị hành chánh văn phòng-KNN
49. ​ĐCHP-Quản trị học nhập môn-KNN
50.​ ĐCHP-Quản trị nguồn nhân lực-KNN
51. ​ĐCHP-Soạn thảo văn bản tiếng Anh-KNN
52. ĐCHP-Soạn thảo văn bản tiếng Việt và lưu trữ hồ sơ-KNN
53. ​ĐCHP-Sử dụng tài nguyên trong giảng dạy-KNN
54. ​ĐCHP-Tâm lý học đại cương-KNN
55. ​ĐCHP-Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm-KNN
56. ​ĐCHP-Thực Hành Biên - Phiên Dịch Nâng cao-KNN
57. ​ĐCHP-Thực tập giảng dạy-KNN
58. ​ĐCHP-Tiếng Anh chuyên ngành Kinh thương-KNN
59. ​ĐCHP-Tiếng Anh chuyên ngành Quảng cáo - Tiếp thị -KNN
60. ĐCHP-Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng -KNN
61. ​ĐCHP-Tiếng Anh trực tuyến 1-KNN
62. ​ĐCHP-Tiếng Anh trực tuyến 2-KNN
63. ​ĐCHP-Tiếp thị học nhập môn-KNN
64. ​ĐCHP-Văn học Anh-KNN
65. ​ĐCHP-Văn học Mỹ-KNN
66. ​ĐCHP-Văn minh Anh-KNN
67. ​ĐCHP-Văn minh Mỹ-KNN
68. ​ĐCHP-Viết tiếng Anh 1-KNN
69. ​ĐCHP-Viết tiếng Anh 2-KNN
70. ​ĐCHP-Viết tiếng Anh 3-KNN
71. ​ĐCHP-Viết tiếng Anh 4-KNN
72. ​ĐCHP-Viết tiểu luận-KNN
73. ​ĐCHP-Quản lý hành chính nhà nước và quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo- KNN 

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Danh mục