Thông báo đăng ký các môn học thuộc học kỳ 2 năm học 17 - 18

Chủ nhật - 10/12/2017 14:18

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký các môn học thuộc học kỳ 2 (năm học 2017 – 2018)
 
Căn cứ kế hoạch năm học 2017 – 2018, Nhà trường thông báo đến sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 2 (2017 - 2018), cụ thể như sau:

1. SINH VIÊN LƯU Ý:
 • Tất cả sinh viên đăng ký môn học, bao gồm môn trả nợ thuộc khóa trước trên website http://daotao.huflit.edu.vn đúng thời gian quy định bên dưới.
 • Sinh viên tham khảo danh sách các môn học được mở trong học kỳ này trên trang web daotao.huflit.edu.vn (Menu Xem CTĐT).
 • Chỉ đăng ký các môn học thuộc chương trình đào tạo của ngành, bậc học (lưu ý đăng ký đúng mã môn học).
 • Các môn chung bao gồm các môn Ngoại ngữ 2, Lý luận chính trị, Tin học đại cương (dành cho sinh viên không chuyên - mã môn 1010083), Thực hành văn bản tiếng Việt, Phương pháp luận sáng tạo, Cơ sở văn hóa Việt Nam: có cùng mã môn học thì sinh viên có thể đăng ký sang Khoa khác.
 • Sinh viên nghiên cứu thật cẩn trọng thời khóa biểu được công bố trước ngày đăng ký môn học (Xem ở menu “Xem TKB” website daotao.huflit.edu.vn).
 • Số lượng môn học cần đăng ký trong một học kỳ là tối thiểu theo chương trình đào tạo (niêm yết trong chỉ nam của khóa học).
 • Do mỗi nhóm môn học có giới hạn về sĩ số, nếu hết chỗ hệ thống sẽ không chấp nhận việc đăng ký môn học của sinh viên, sinh viên phải chọn nhóm khác để đăng ký.
 • Sinh viên không được phép đăng ký học trùng thời khóa biểu.
 • Sau khi đăng ký môn học, sinh viên theo dõi thông báo đóng học phí từ Phòng Quản trị - Tài vụ trên website của Trường.
 • Nhà trường không giải quyết các trường hợp sinh viên đăng ký sai quy định, quá thời gian đăng ký môn học.
 • Sinh viên nợ học phí sẽ không được phép đăng ký môn học.
2. LỊCH TRÌNH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC:
2.1. Sinh viên chính khóa (Đại học từ khóa 2014, Cao đẳng khóa 2015):
STT KHOA THỜI GIAN NỘI DUNG
NĂM 2 – KHÓA 2016
 •  
Đông Phương 2016 20h00 ngày 09/12/2017
đến
15h ngày 10/12/2017
Đăng ký các môn học thuộc năm 2 và các môn trả nợ thuộc năm 1
 •  
Du lịch – Khách sạn 2016
 •  
Kinh Tế - Tài chính 2016 20h00 ngày 10/12/2017
đến
15h ngày 11/12/2017
 •  
Quản trị kinh doanh quốc tế 2016
 •  
Bộ môn Luật 2016 20h00 ngày 11/12/2017
đến
15h ngày 12/12/2017
 •  
Ngoại ngữ 2016
 •  
Quan hệ quốc tế 2016 20h00 ngày 12/12/2017
đến
15h ngày 13/12/2017
 •  
Công nghệ thông tin 2016
NĂM 3 – KHÓA 2015
 •  
Ngoại ngữ 2015 20h00 ngày 13/12/2017
đến 15h ngày 14/12/2017
Đăng ký các môn thuộc năm 3
và các môn trả nợ thuộc năm 1, 2
 •  
Bộ môn Luật 2015 20h00 ngày 14/12/2017
đến 15h ngày 15/12/2017
 •  
Công nghệ thông tin 2015
 •  
Đông Phương 2015 20h00 ngày 15/12/2017
đến 15h ngày 16/12/2017
 •  
Du lịch – Khách sạn 2015
 •  
Quản trị kinh doanh 2015 20h00 ngày 16/12/2017
đến 15h ngày 17/12/2017
 •  
Quan hệ quốc tế 2015 20h00 ngày 17/12/2017
đến 15h ngày 18/12/2017
 •  
Kinh tế tài chính 2015
NĂM 4 – KHÓA 2014
 •  
Quản trị kinh doanh 2014 20h00 ngày 18/12/2017
đến 15h ngày 19/12/2017
Đăng ký các môn thuộc năm 4
và các môn trả nợ thuộc năm 1, 2, 3
 •  
Du lịch khách sạn 2014 20h00 ngày 19/12/2017
đến 15h ngày 20/12/2017
 •  
Đông Phương 2014
 •  
Quan hệ quốc tế 2014 20h00 ngày 20/12/2017
đến 15h ngày 21/12/2017
 •  
Kinh tế - Tài chính 2014
 •  
Công nghệ thông tin 2014
 •  
Ngoại ngữ 2014 20h00 ngày 21/12/2017
đến 15h ngày 22/12/2017
 
2.2. Sinh viên bậc đại học khoá 2013, cao đẳng khoá 2014 trở về trước:
STT ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN NỘI DUNG
01 Sinh viên bậc đại học khoá 2013;
cao đẳng khoá 2014 trở về trước
còn điều kiện được phép trả nợ môn
20h00 ngày 25/12/2017
Đến 23h, ngày 27/12/2017
Đăng ký trả nợ
các môn học
thuộc học kỳ 2
năm học 17-18
 
3. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỄ HẠN:
 • Đối tượng giải quyết: Tất cả sinh viên đăng ký bị thiếu môn hoặc chưa đăng ký môn học trong học kỳ.
 • Hình thức đăng ký: Trường sẽ mở các nhóm môn học còn sĩ số để sinh viên đăng ký trực tuyến trên website http://daotao.huflit.edu.vn theo thời gian quy định.
 • Sinh viên chỉ được phép đăng ký thêm môn học, KHÔNG được phép thay đổi, xóa môn học đã đăng ký trước đó.
 • Thời gian đăng ký trễ hạn:
STT ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN NỘI DUNG
01 Tất cả sinh viên đăng ký thiếu môn, đăng ký môn học trễ hạn. 20h00 ngày 06/01/2018
Đến 23h, ngày 09/01/2018
Đăng ký bổ sung, trễ hạn các môn học thuộc học kỳ 2
năm học 17-18
 
4. THỜI GIAN RÚT BỚT HỌC PHẦN:
-     Sinh viên nộp đơn rút bớt học phần tại phòng Đào tạo từ ngày 10/01/2018 đến ngày 26/01/2018 (theo mẫu đăng tải ở mục Các biểu mẫu sinh viên trên website). Sau thời gian này, Trường không tiếp nhận đơn để giải quyết.
-     Sinh viên xem kết quả rút bớt học phần bằng cách đăng nhập xem thời khóa biểu cá nhân trên trang web daotao.huflit.edu.vn từ ngày 01/02/2018.
 
 
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Các đơn vị;
- Niêm yết website trường;
- Lưu VT, P.ĐT.
 
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
 
 đã ký
 
Nguyễn Phước Đại
 

 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC