THÔNG BÁO VỀ QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN GIA HẠN HỌC PHÍ HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018 - 2019

Thứ ba - 19/02/2019 10:18

       Căn cứ theo Thông báo số 51/TB-ĐNT ngày 24 tháng 12 năm 2018 về việc đóng học phí học kỳ 2, năm học 2018 - 2019. Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM  thông báo đến các khoa, bộ môn và sinh viên về quy trình và thời gian gia hạn đóng học phí học kỳ 2, năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:
     - Đối với sinh viên: Nhận và nộp đơn tại Văn phòng khoa, bộ môn kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/03/2019. Thời gian hoàn tất học phí của sinh viên gia hạn đến hết ngày 18/04/2019 (mẫu đính kèm);
* Lưu ý: Đơn xin gia hạn nộp học phí hợp lệ là đơn phải có chữ ký của người viết đơn và xác nhận của địa phương (bao gồm chữ ký và đóng dấu tròn, mực dấu màu đỏ).
     - Đối với các khoa, bộ môn: Tiếp nhận, lập danh sách và tổng hợp gửi về Phòng CT-TC-CTSV đến hết ngày 15/03/2019 (mẫu đính kèm);
     - Đối với Phòng CT-TC-CTSV: Tiếp nhận và tổng hợp danh sách của các khoa, bộ môn trình Ban Giám hiệu xem xét phê duyệt ngày 18/03/2019;
     Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM đề nghị các khoa, bộ môn và sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này. Sau thời hạn kể trên Trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào.
     Trân trọng./.

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC