Ban Giám Hiệu


BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 
- TS. Nguyễn Anh Tuấn: Phó Hiệu trưởng - Phụ trách - Điều hành
 
- TS. Trần Thanh Nhàn: Phó Hiệu Trưởng
 
0001


- ThS. Phạm Thị Thanh Uyên: Phó Hiệu Trưởng
 

 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ