Ban Giám Hiệu


BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 
- TS. Nguyễn Anh Tuấn: Hiệu trưởng
 

 

 
 
 
- ThS. Phạm Thị Thanh Uyên: Phó Hiệu Trưởng
 
img 8980 2

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ