Ban Giám Hiệu


BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ