Hội đồng quản trị

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 7119/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 công nhận Hội đồng quản trị Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ngày 08/01/2016, Hội đồng quản trị đã họp và bầu chức danh Hiệu trưởng và Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo công văn số 01/BB-HĐQT.

1. Ông HUỲNH THẾ CUỘC Chủ tịch HĐQT
2. Ông NGUYỄN HỒNG TUYÊN Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông NGUYỄN HUỲNH LONG Ủy viên
4. Ông  LƯU ĐỨC HIỂN Ủy viên
5. Ông NGUYỄN HỒNG HẢI Ủy viên
6. Bà BÙI THỊ THANH TRÚC Ủy viên
7. Bà LÊ THỊ TUYẾT ANH Ủy viên
   

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ