Đề cương chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế

Thứ năm - 10/09/2015 10:28

1.  Pháp luật về Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
2.  Luật hôn nhân & gia đình
3.  Quan hệ kinh tế quốc tế
4.  Kế toán doanh nghiệp và pháp luật về chứng từ kế toán
5.  Luật các tổ chức tín dụng
6.  Luật cạnh tranh
7.  Pháp luật về công chứng và giao dịch bảo đảm
8.  Luật chứng khoán và thị trường chứng khoán
9.  Luật doanh nghiệp
10.Luật đầu tư
11.Luật hình sự
12.Luật kinh doanh bảo hiểm
13.Luật nhà ở và kinh doanh bất động sản
14.Luật tố tụng hình sự
15.Luật thương mại Việt Nam và quốc tế
16.Pháp luật về trọng tài thương mại và thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài
17.Những vấn đề chung về luật dân sự
18.Pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp trong kinh doanh thương mại
19.Pháp luật về hợp đồng
20.Pháp luật về luật sự và nghề luật sư
21.Pháp luật về quản lý nhà nước trong hoạt động thương mại
22.Quản trị nguồn nhân lực & pháp luật về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp
23.Xây dựng văn bản pháp luật
24.Đạo đức nghề luật
25.Quyền sở hữu và thừa kế
26.Luật an sinh xã hội
27.Công pháp quốc tế
28.Luật lao động
29.Luật thuế
30.Tư pháp quốc tế
31.Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng thương mại
32.Kỹ năng tư vấn và bảo vệ quyền lợi đương sự trong tố tụng dân sự
33.Lịch sử các học thuyết chính trị
34.Lịch sử các học thuyết kinh tế
35.Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
36.Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam
37.Logic học đại cương
38.Luật đất đai
39.Luật hành chính
40.Luật hiến pháp
41.Lý luận chung về nhà nước và pháp luật
42.Tâm lý học đại cương
43.Tố tụng dân sự
44.Cơ sở văn hóa Việt Nam
45.Xã hội học đại cương
46.Lễ tân ngoại giao
47.Kinh tế vi mô
48.Kinh tế vĩ mô
49.Tin học đại cương
50.Các môn Anh văn

         + Nghe tiếng Anh 1
         + Nói tiếng Anh 1
         + Đọc tiếng Anh 1
         + Viết tiếng Anh 1
         + Nghe tiếng Anh 2
         + Nói tiếng Anh 2
         + Đọc tiếng Anh 2
         + Viết tiếng Anh 2
51. Các môn Anh văn chuyên ngành Luật
         + Nghe tiếng Anh Luật 1
         + Nói tiếng Anh Luật 1
         + Đọc tiếng Anh Luật 1
         + Viết tiếng Anh Luật 1
         + Nghe tiếng Anh Luật 2
         + Nói tiếng Anh Luật 2
         + Đọc tiếng Anh Luật 2
         + Viết tiếng Anh Luật 2

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC