Khoa Du lịch – Khách sạn(HUFLIT) - Nơi đào tạo sinh viên gắn liền với các hoạt động thực tế.

Khoa Du lịch – Khách sạn(HUFLIT) - Nơi đào tạo sinh viên gắn liền với các hoạt động thực tế.

Với bề dày lịch sử, HUFLIT nổi tiếng đào tạo sinh viên mà ngoại ngữ và tin học được coi là nền tảng...

Chỉ nam HUFLIT áp dụng từ khóa 2015

Chỉ nam HUFLIT áp dụng từ khóa 2015

Chỉ nam HUFLIT áp dụng cho tất cả sinh viên kể từ khóa 2015

Khoa Du lịch - Khách sạn - Quá trình hình thành và phát triển

Khoa Du lịch - Khách sạn - Quá trình hình thành và phát triển

This article describes the Department of Tourism-Hospitality in the process of establishment and...

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Danh mục