Phòng Chính trị - Tổ chức - Công tác Sinh viên

- Phó Phòng: ThS. Nguyễn Quốc Hưng, 
- Phó Phòng: ThS. Hoàng Thị Kim Thanh, 
- Địa chỉ: Lầu 1 khu A, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)  
- Email liên hệ: cttc@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 103 hoặc 104
- Fanpage: www.facebook.com/Phòng-Chính-Trị-Tổ-Chức-Công-Tác-Sinh-Viên-Huflit-1504912603088085

a) Chức năng
- Tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt và dự báo, tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên;
- Tham mưu và triển khai thực hiện công tác tổ chức và cán bộ, đảm bảo đúng qui định và quyền lợi của cán bộ, giảng viên;
- Tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quốc phòng, an ninh, phòng cháy chữa cháy; y tế học đường;
- Tham mưu và triển khai thực hiện công tác sinh viên, học viên theo đúng qui chế thực hiện các phong trào sinh viên và văn thể mỹ, hỗ trợ người học.

b) Nhiệm vụ
- Công tác giáo dục, chính trị tư tưởng:
+ Tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, tổ chức các buổi báo cáo chính trị thời sự, pháp luật, triển khai nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cho các đối tượng trong nhà trường;
+ Theo dõi việc in ấn và phát hành các loại ấn phẩm trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác đối ngoại; là thành viên của Ban biên tập Bản tin HUFLIT;
+ Theo dõi, phối hợp và tạo điều kiện cho các đoàn thể chính trị trong các hoạt động văn hóa, tư tưởng, văn thể mỹ;
+ Phối hợp với Phòng ĐN - TH - HC nắm tình hình hoạt động của các chi hội hữu nghị trong Trường, các chuyên gia, tình nguyện viên, người nước ngoài công tác tại Trường;
+ Phối hợp chặt chẽ với Khoa Lý luận chính trị, Ban tuyên giáo, các tổ chức chính trị trong công tác giáo dục chính trị – tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong nhà trường;
+ Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng chính trị trong giảng viên, cán bộ công nhân viên và sinh viên, kịp thời báo cáo và tham mưu cho Hiệu trưởng về các biện pháp giải quyết;
+ Quản lý Phòng truyền thống và có biện pháp lưu giữ các tư liệu truyền thống của Trường;
+ Tổ chức và quản lý các bản tin, ảnh và các phương tiện phục vụ cho công tác tuyên truyền giáo dục;
+ Phối hợp với các đơn vị, các đoàn thể chính trị chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo sức khỏe ban đầu và phòng ngừa bệnh dịch cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, đặc biệt là các đối tượng chính sách (đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho sinh viên).

- Công tác tổ chức:
+ Tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và cán bộ;
+ Tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng lương, nâng bậc, xét các chức danh, học hàm, danh hiệu danh dự; công tác thi đua khen thưởng đối với cán bộ, giảng viên và nhân viên;
+ Quản lý hồ sơ về tổ chức và hồ sơ cán bộ (kể cả các chuyên gia, giảng viên thỉnh giảng, cộng tác viên, nhân viên, giáo viên giảng dạy tại các trung tâm thuộc Trường);
+ Xây dựng các chế độ chính sách và thực hiện các chính sách đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên;
+ Là đầu mối phối hợp với Công đoàn tổ chức mừng sinh nhật và gửi thiệp mừng đối cán bộ, giảng viên và nhân viên;
+ Soạn thảo các văn bản về tổ chức và cán bộ theo chức năng và sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;
+ Phối hợp với các khoa, phòng thực hiện các hồ sơ, thủ tục cho giảng viên, sinh viên đi du học, công tác ở nước ngoài.
- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ:
+ Triển khai thực hiện công tác phòng gian, bảo mật, bảo vệ công tác, bảo vệ tài sản, tài chính trong nhà trường;
+ Thực hiện các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên;
+ Lập phương án phòng cháy chữa cháy, bảo vệ cơ quan và bảo vệ tài sản;
+ Trực tiếp quản lý lực lượng bảo vệ, đội tự vệ, lực lượng PCCC của Trường, bộ phận y tế;
+ Phối hợp với công an, quân đội địa phương trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn, công tác quốc phòng trong nhà trường nhất là đối với các hoạt động quan trọng;
+ Theo dõi việc quản lý hộp thư điện tử, mạng Internet, Website.
 
- Công tác sinh viên:
+ Tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của Hiệu trưởng về công tác sinh viên;
+ Là đầu mối triển khai thực hiện các quy chế về quản lý sinh viên: Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, Quy chế sinh viên ngoại trú, Quy định về nội dung, tiêu chuẩn bình xét danh hiệu thi đua và khen thưởng sinh viên;
+ Phối hợp với các đơn vị trong việc quản lý sinh viên người nước ngoài đang theo học tại Trường;
+ Soạn thảo các văn bản về công tác sinh viên theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;
+ Là đầu mối tập hợp thông tin từ các đơn vị báo cáo Hiệu trưởng để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác sinh viên;
+ Phối hợp với các khoa, Phòng ĐT, Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên, Trung tâm TT&QHDN tổ chức các lớp kỹ năng cho sinh viên;
+ Phối hợp với Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên trường chăm lo phong trào Đoàn, Hội và các sinh hoạt ngoại khóa của sinh viên;
+ Phối hợp với công an địa phương triển khai thực hiện Quy chế sinh viên ngoại trú;
+ Phối hợp với các đơn vị trong trường đề xuất giải quyết các chế độ chính sách, khen thưởng và kỷ luật đối với sinh viên theo quy định;
+ Là đầu mối xét cấp các loại học bổng, miễn giảm học phí cho sinh viên;
+ Tổ chức các buổi tiếp xúc giữa lãnh đạo Trường với sinh viên; tổ chức hệ thống thông tin hai chiều thu nhận ý kiến đóng góp và phản hồi của sinh viên;
+ Tổ chức và phối hợp với các đơn vị, Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên trong việc cấp học bổng, miễn, giảm học phí; xác nhận hồ sơ vay vốn tín dụng học tập theo đúng quy định;
+ Phối hợp với Phòng ĐT thực hiện việc gởi bảng điểm và kết quả rèn luyện của sinh viên về gia đình, gửi danh sách sinh viên đang học về địa phương theo yêu cầu của các cơ quan;
+ Cùng với các đơn vị thiết lập mối quan hệ với các doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu lao động và hợp tác đào tạo, giới thiệu việc làm, nơi thực tập, tìm nguồn học bổng cho sinh viên.

c) Quyền hạn
- Được đề xuất Hiệu trưởng, HĐQT giải quyết những nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Phòng;
- Được HĐQT, Hiệu trưởng cung cấp các thông tin liên quan đến chủ trương, chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ, giảng viên và nhân viên;
- Được yêu cầu trưởng các đơn vị báo cáo đầy đủ về việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên và nhân viên thuộc quyền;
- Được quyền đề xuất việc nâng lương, nâng bậc trước thời hạn với cán bộ, giảng viên và nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề xuất tạm dừng lương, thưởng hạ bậc lương khi cán bộ, giảng viên và nhân viên không hoàn thành tốt nhiệm vụ;
- Đề xuất xin thành lập, chia tách, xác nhập các đơn vị theo yêu cầu quản lý;
- Đề xuất việc đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng lao động đối với cán bộ, giảng viên và nhân viên;
- Xác nhận hồ sơ, chữ ký của cán bộ, giảng viên thuộc Trường;
- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật sinh viên;
- Được biên chế đầy đủ cán bộ và các phương tiện làm việc cho cán bộ, giảng viên và nhân viên;
- Xác nhận các hồ sơ liên quan đến chế độ, chính sách đối với người học;
- Tổ chức đón tiếp sinh viên đầu khóa và tổ chức lễ khai giảng cho sinh viên vào đầu năm học;

+ Là thành viên thường trực của Hội đồng Thi đua khen thưởng, kỷ luật, Hội đồng xét nâng lương, xét các học bổng, miễn giảm học phí, thành viên các hội đồng có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ, giảng viên và sinh viên.