Phòng Quản trị - Tài vụ

- Trưởng phòng: ThS. Huỳnh Thị Nhi
- Kế toán trưởng: Phạm Phúc Huy
- Địa chỉ: Tầng trệt khu A, cơ sở Sư Vạnh Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)
- Email liên hệ: taivu@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 105 hoặc 106

a) Chức năng
Phòng QT - TV là đơn vị nghiệp vụ có chức năng tham mưu hoạt động thu và phân bổ tài chính, mua sắm và quản lý tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật, phòng học đảm bảo cho công tác dạy và học trong nhà trường; thực hiện nghiệp vụ tài chính phù hợp với các quy định về công tác tài chính, kế toán của Nhà nước và theo quy định của Trường.

b) Nhiệm vụ
- Công tác quản trị:
+ Tổ chức thực hiện việc mua sắm, quản lý sử dụng và hướng dẫn sử dụng cơ sở vật chất đáp ứng với yêu cầu đào tạo và quản lý trong nhà trường;
+ Quản lý và sửa chữa, bảo trì tài sản, phòng học, giảng đường, hội trường, phòng chuyên dùng, các trang thiết bị, đồ dùng, dụng cụ, phục vụ giảng dạy, học tập, làm việc và các hoạt động chung của Trường;
+ Xây dựng kế hoạch tu bổ, phát triển cơ sở vật chất, đáp ứng với yêu cầu giáo dục đào tạo;
+ Mua sắm và phân phối văn phòng phẩm đáp ứng yêu cầu quản lý và đào tạo;
+ Quản lý và điều động xe phục vụ cho lãnh đạo và các hoạt động khác theo yêu cầu của các đơn vị;
+ Thực hiện chế độ kiểm kê định kỳ và đột xuất, đề xuất phương án bảo quản, tổ chức thanh lý tài sản theo quy định, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
+ Quản lý nguồn điện, máy phát điện, nước, điện thoại thuộc các cơ sở, các đơn vị thuộc Trường;
+ Trực tiếp quản lý bộ phận lao công, đảm bảo luôn giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp cho Trường.
- Công tác quản trị thiết bị:
+ Có kế hoạch mua sắm, quản lý tốt các trang thiết bị đáp ứng yêu cầu quản lý, việc dạy và học trong nhà trường;
+ Hướng dẫn các đơn vị khai thác, sử dụng các trang thiết bị theo tính năng;
+ Thường xuyên bảo trì, sửa chữa các trang thiết bị, hạn chế hư hỏng, lãng phí.
- Công tác tài chính:
+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thu chi tài chính đúng quy định của pháp luật và HĐQT;
+ Thực hiện việc thu học phí và các khoản thu khác;
+ Cấp phát, thanh quyết toán tài chính đúng qui định;
+ Phối hợp với các phòng, ban chức năng xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường;
+ Thực hiện việc kiểm kê tài chính theo qui định;
+ Xây dựng các định mức thu, chi cho các hoạt động trong nhà trường;
+ Hướng dẫn và theo dõi việc sử dụng tài chính được phân bổ cho các đơn vị đúng các quy định hiện hành, đảm bảo nguyên tắc chi tiêu tiết kiệm, đúng đối tượng, đúng kế hoạch;
+ Tiến hành dự toán, thanh toán, quyết toán tài chính theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng, HĐQT, Bộ Giáo dục và Đào tạo (kể cả việc kiểm toán);
+ Có biện pháp quản lý tài chính đối với các trung tâm, các đơn vị có thu trong nhà trường theo quy định của HĐQT và hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định về công tác tài chính hiện hành;
+ Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong nhà trường, giải quyết tiền lương, phụ cấp và các chế độ chính sách khác cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên;
+ Hướng dẫn và thực hiện việc đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước;
+ Phối hợp với bộ phận quản trị thiết bị kiểm kê, thanh lý, đánh giá và khấu hao tài sản hàng năm;
+ Là thành viên thường trực của Hội đồng thanh lý tài sản, các ban dự án, đấu thầu trong nhà trường; thành viên Hội đồng lương của Trường.

c) Quyền hạn
- Được đề xuất Hiệu trưởng, HĐQT giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và trách nhiệm của Phòng;
- Được quyền từ chối cấp, phát cơ sở vật chất, thiết bị nếu các hoạt động không được cấp trên phê duyệt;
- Được yêu cầu đơn vị thực hiện báo cáo về việc sử dụng tài chính do nhà trường cấp;
- Được từ chối thanh quyết toán nếu hồ sơ không phù hợp với yêu cầu tài chính.
- Là thành viên Hội đồng thi đua - khen thưởng - kỷ luật.