Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://www.huflit.edu.vn:443


Thông báo đăng ký dự thi tốt nghiệp đợt tháng 8/2019

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các anh chị sinh viên học theo hệ niên chế đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp cuối khóa hoặc đã thi hỏng tốt nghiệp trước đó đăng ký dự thi tốt nghiệp đợt tháng 8/2019 như sau:
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các anh chị sinh viên học theo hệ niên chế đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp cuối khóa hoặc đã thi hỏng tốt nghiệp trước đó đăng ký dự thi tốt nghiệp đợt tháng 8/2019 như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG:
    Sinh viên các lớp đào tạo theo hệ niên chế: BE13, BE14, VA1302, LVA13

2. TH TC ĐĂNG KÝ THI TT NGHIP:
     Sinh viên đăng ký thi theo mẫu (Download tại www.huflit.edu.vn Menu: Sinh  viên/Biểu mẫu/Mẫu đơn dự thi Tốt nghiệp) nộp về Phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 09/8/2019.

Trường sẽ thông báo Lịch thi tốt nghiệp sau khi thống kê được số lượng sinh viên đăng ký thi lại./.

Nguồn tin: Phòng Đào tạo