Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://www.huflit.edu.vn:443


Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Quan hệ quốc tế (áp dụng từ khóa 2015)

Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Quan hệ quốc tế, gồm 2 chuyên ngành:
- Chính trị - Ngoại giao
- Quan hệ công chúng
Tham khảo cây chương trình đào tạo đại học chuyên ngành Chính trị - Ngoại giao

Tham khảo cây chương trình đào tạo đại học chuyên ngành Quan hệ công chúng