Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://www.huflit.edu.vn:443


VB2: Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 khóa 2016 năm học 2016 - 2017

Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 dành cho khóa 2016 hệ đào tạo văn bằng hai.
LichThiKetThucHocPhanHK2 VB2 K2016