Thông báo thi kết thúc học phần Học kỳ I – năm học 2022-2023 dành cho những sinh viên đăng ký học các học phần thuộc khóa 2019, 2020, 2022

Thông báo thi kết thúc học phần Học kỳ I – năm học 2022-2023 dành cho những sinh viên đăng ký học các học phần thuộc khóa 2019, 2020, 2022

 11:05 14/12/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ I – năm học 2022-2023 áp dụng cho những sinh viên đăng ký học các học phần thuộc khóa 25, 26, 28 (2019, 2020, 2022), cụ thể như sau:

Thông báo thi kết thúc học phần Học kỳ I – năm học 2022-2023 dành cho những sinh viên đăng ký học các học phần thuộc khóa 27 (2021)

Thông báo thi kết thúc học phần Học kỳ I – năm học 2022-2023 dành cho những sinh viên đăng ký học các học phần thuộc khóa 27 (2021)

 16:11 24/11/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ I – năm học 2022-2023 áp dụng cho những sinh viên đăng ký học các học phần thuộc khóa 27 (2021), cụ thể như sau:

LOGO

CÂY CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÀN VÀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 08:50 18/10/2022

Cây chương trình đào tạo chi tiết ngành TCNh và Kế toán (áp dụng từ Khóa 2021)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ